POMAGAMY NIEŚĆ WARTOŚĆ PRZEZ POKOLENIA...
POMAGAMY NIEŚĆ WARTOŚĆ PRZEZ POKOLENIA...

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ - CZYLI O CO CHODZI W SUKCESJI?

Poniżej przedstawiamy krótki opis kilku przykładowych rozwiązań wykorzystanych przy budowie Planu Sukcesji lub Ładu Rodzinnego, aby pokazać od strony praktycznej instrumentarium, którym się posługujemy. Poza regulacjami zlecanymi samodzielnie przez Klientów wprowadziliśmy ok. 20 pełnych strategii sukcesyjnych w rodzinach biorących udział w finansowanym przez PARP projekcie Firmy Rodzinne II. Łukasz Martyniec był wybrany jako ekspert i trener w zakresie prawnych aspektów sukcesji.

 

Ze względów dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, nie możemy podać nazw firm, w których miały miejsce poniższe wdrożenia. Referencje z firm, które zgodziły się na ujawnianie danych udostępniane są do wglądu na spotkaniu.

 

 • Spółka z o.o. oraz spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komplementariuszem, firma rodzinna. Opracowanie koncepcji zarządzania majątkiem i biznesem w procesie zmiany międzypokoleniowej, opracowanie, wynegocjowanie i wdrożenie podziału majątku pomiędzy gałęzie rodowe w oparciu o indywidualne preferencje oraz relacje właścicielskie. Wyłączenie oraz zabezpieczenie Strefy Seniora. Zmiany umowy spółek oraz testamenty dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny, opracowanie zasad Ładu Rodzinnego, także na płaszczyźnie podatkowej i finansowej. Opracowanie projektu i wdrożenie Konstytucji Rodzinnej, wraz z dokumentami okołokonstytucyjnymi - w tym harmonogramem wykonawczym Planu Sukcesji.

 

 • Spółka z o.o. z głównym właścicielem, branża handlowa, wartość ok. 30.000.000 zł: testament głównego właściciela wraz z dostosowaniem umowy spółki z o.o. do stanu właścicielskiego po realizacji testamentu, z uwzględnieniem relacji oraz układu sił pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Część udziałów odziedziczył dyrektor zarządzający, osoba spoza najbliższej rodziny. Jest to przykład sukcesji w menegerem, jako że członkowie rodziny nie byli merytorycznie przygotowani do prowadzenia firmy. Dodatkowo w testamencie uregulowano sposób podziału majątku ulokowanego poza firmą. Uzupełnienie stanowił plan finansowy obejmujący koszty realizacji testamentu (podatki spadkowe oraz zachowki) wraz z doborem konkretnych produktów finansowych.

 

 • Działalność gospodarcza, branża transportowa, wartość 3.000.000 zł, firma rodzinna: aport do spółki jawnej, która obecnie prowadzi firmę. Wspólniczkami są żona oraz córka właściciela, Plan Sukcesji wdrożyliśmy w ostatniej chwili, kilka miesięcy przed śmiercią właściciela; realizacja Planu Sukcesji rozpoczęła się podczas jego ciężkiej choroby. Do tego 3 testamenty oraz plan finansowy obejmujący kwestie awaryjne i inwestycyjne, w tym zabezpieczenie wdowy na okres emerytury. Dzięki przeprowadzeniu aportu udało się uratować ciągłość działania firmy. Właściciel zmarł w niedługim czasie do uruchomienia spółki.

 

 • 3-osobowa spółka z o.o., branża produkcyjna, wartość ok. 9.000.000 zł, firma nierodzinna: zabezpieczenie firmy na wypadek śmierci jednego ze wspólników, dobór narzędzi prawnych w oparciu o zapis w umowie spółki oraz testamenty (uwzględniające przy okazji kwestie rodzinne i majątkowe); zabezpieczenie źródła finansowania spłaty po 3.000.000 zł na każdego ze wspólników, zabezpieczenie kwestii podatkowych. Osobną płaszczyzną, którą obecnie nadzorujemy, jest planowane wyjście z firmy najstarszego wspólnika, które ma nastąpić za 5-7 lat. Opracowaliśmy sposób na gromadzenie kapitału oraz regulacje prawno-podatkowe związane z wyjściem ze spółki. W ciągu około 10 lat okaże się, czy dzieci pozostałych wspólników będą w przyszłości zainteresowane przejęciem firmy, a wówczas firma stanie się rodzinną.

 

 • Powiązana rodzinnie grupa spółek (cywilna, jawna i z o.o.), firmy produkcyjne i handlowe, wartość 70.000.000 zł, ułożenie Ładu Rodzinnego:

  • polityka dotycząca zarządzania i własności w poszczególnych firmach i rola członków rodziny (3 pokolenia zaangażowane w działalność spółek),

  • plan rozwoju zawodowego dla najmłodszego pokolenia,

  • warunki doboru sukcesorów,

  • sposób korzystania z majątku firm i majątku prywatnego członków rodziny (krewni i powinowaci) niezaangażowanych w firmy,

  • plan przekazywania władzy i własności w spółkach drugiemu pokoleniu,

  • zabezpieczenie majątkowe i finansowe Seniorów,

  • uporządkowanie majątku w poszczególnych małżeństwach (umowy majątkowe małżeńskie),

  • testamenty uwzględniające opiekę nad małoletnimi dziećmi (w tym z różnych związków), łącznie dla 12 osób, wzajemnie powiązane (ryzyko śmierci dwóch osób na skutek jednego zdarzenia) oraz skorelowane z rozwiązaniami przyjętymi w spółkach,

  • plan finansowy obejmujący całość także od strony podatkowej (produkty inwestycyjne i ochronne, optymalizacja kredytów),

  • zmiana formy prawnej prowadzenia biznesu w spółce cywilnej i jawnej,

  • regulacja powiązań gospodarczych pomiędzy spółkami,

  • w perspektywie 2-3 lat spisanie Konstytucji Rodzinnej.

 

 • Firma prowadzona jednoosobowo przez męża, ze współpracującą żoną oraz synem; w ramach formalnie jednej działalności prowadzone są dwie oddzielne branże. Firma rodzinna, wartość ok. 7.000.000 zł: pomoc w doborze docelowych, unieśmiertelnionych form prowadzenia działalności (3-osobowa spółka jawna oraz spółka komandytowa ze spółką z o.o.), opracowanie umów spółek i pomoc w operacyjnym przeniesieniu działalności na spółki, z jednoczesnym zachowaniem części pasywnego majątku firmy w rękach Seniorów. Przygotowanie planu Sukcesji na przyszłość, w tym podział majątku (udziały i majątek prywatny) w ramach rodziny (w rodzinie są 2 córki, które nie angażują się w biznes). Plan awaryjny złożony z 8 testamentów, uzupełniony o plan finansowy (zabezpieczenie źródła finansowania zachowków oraz prywatnych zobowiązań). Ułożenie struktury majątku w małżeństwach dzieci (umowy majątkowe małżeńskie).

 

Najważniejsze jest odkodowanie, opisanie i ochrona Wartości, które stanowią o tożsamości oraz sukcesie danej rodziny i firmy. Uchwycenie podstawowych priorytetów oraz wypracowanie kompromisów. A prawo i finanse to przecież tylko wtórne narzędzia – warto jednak wiedzieć, jak z nich mądrze korzystać.

 

Powyższe Plany Sukcesji zostały opracowane w oparciu o 5 ZASAD DORADCY SUKCESYJNEGO, które obowiązują na naszej Kancelarii.

 

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy wszystko jest po kontrolą i czy wszystkie ryzyka zostały prawidłowo zidentyfikowane oraz zabezpieczone, proszę rozważyć skorzystanie z tej USŁUGI. Pomagamy zbudować wielopłaszczyznowy plan, mamy doświadczenie w budowie autorskich rozwiązań łączących prawo, finanse i aspekty związane z zarządzaniem.

 

Mamy już

przeszło

doświadczeń!

Kancelaria Sukcesyjna jest właścicielem portalu:

Współpracujemy:

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
© KANCELARIASUKCESYJNA.PL 2013-2017